REGULAMIN I WARUNKI WYNAJMOWANIA DOMKÓW LETNISKOWYCH PRZEZ
O.W. Słoneczny Brzeg oraz O.W. Złota Plaza II

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa warunku wynajmowania domków letniskowych
w ośrodku O.W. Złota Plaza II i O.W.Słoneczny- Brzeg położonych w Skorzęcinie
na rzecz Najemcy.
2. Dokonanie wcześniejszej rezerwacji (uiszczenie zadatku) lub podpisanie umowy
o świadczenie usług hotelowych jest jednoznaczne z zapoznaniem się Najemcy
z Regulaminem i jego zaakceptowaniem.
3. Najemcy i goście Ośrodka zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i BHP obowiązujących na terenie Ośrodka oraz stosowania się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu,
a także do zasad współżycia społecznego w stosunku do innych gości Ośrodka.
4. Administratorem jest Malwa S.C ul. Ognik 13 60-385 Poznań

II. ZASADY REZERWACJI


1. Rezerwacji pobytu w Ośrodku można dokonać: za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji miejsc noclegowych, dostępnego na stronie internetowej Słoneczny Brzeg, Złota Plaza II, telefonicznie lub osobiście u Administratora Ośrodka. 2. Rezerwacja noclegu w sposób inny niż za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji wymaga potwierdzenia przez Administratora, wysłanego na wskazany przez Najemcę adres e-mail lub na piśmie, w wyjątkowych sytuacjach w formie SMS W potwierdzeniu rezerwacji po wpłacie zadatku określa się: numer domku, termin pobytu, adres email, ilość osób (która nie może przekraczać 6), wysokość pełnej wartości za pobyt, wysokość zadatku. Najemca w tytule przelewu kwoty zadatku, zgodnie
z informacją uzyskaną od Administratora powinien wpisać numer domku,
termin pobytu, adres email, ilość osób (która nie może przekraczać 6). Brak podania adresu maila w potwierdzeniu wpłaty powoduje brak wysłania potwierdzenia zadatku
3. W trakcie dokonywania rezerwacji niezbędne jest podanie dokładnych danych osoby lub pełnej nazwy firmy (wraz z numerem NIP), na którą ma być wystawiona faktura za pobyt.
4. Dokonując rezerwacji Najemca przyjmuje do wiadomości, że domki w Ośrodku są wykończone odmienną kolorystyką i stylem, z zachowaniem podobnego standardu. Widoczne na stronie internetowej zdjęcia mają jedynie charakter poglądowy, dlatego Najemca nie otrzymuje gwarancji przydzielenia mu konkretnego domku. Rezerwacja konkretnego domku jest możliwa w ramach możliwości Ośrodka po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem. Cena za dobę uzależniona jest od domku jaki zostanie wybrany przez Administratora podczas dokonywania rezerwacji
5. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% kwoty wynikającej z kwoty ustalonej podczas dokonywania rezerwacji w ciągu 2 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji.
6. Nie później niż w dniu przyjazdu, Najemca jest zobowiązany do uregulowania pełnej wysokości ceny usługi. Zapłata pełnej ceny za wynajem jest warunkiem przekazania domku. Domek nie zostanie przekazany bez pełnej ustalonej wpłaty, nawet
w przypadku ewentualnej chęci skrócenia pobytu.
7. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z usługi i powoduje automatyczne wykreślenie Najemcy z rezerwacji, a tym samym odstąpienie od umowy. Administrator w związku z brakiem wpłaty nie ma obowiązku informowania Najemcy o wykreśleniu z rezerwacji
8. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w Ośrodku jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zadatku na rachunek bankowy oraz potwierdzenie rezerwacji. Okazanie tych dokumentów jest wymagane przy bramie wjazdowej do Ośrodka.
9. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
10. Ilość osób zakwaterowanych w domkach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania
w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba która dokonywała rezerwacji (kwota może zostać potrącona z kaucji).
11. Najemca może w każdym czasie zrezygnować z dokonanej wcześniej rezerwacji, składając pisemne (listem lub pocztą elektroniczną) oświadczenie o rezygnacji
z usługi. W takiej sytuacji Administrator zatrzymuje pełną kwotę uiszczonego przez Najemcę zadatku. Wpłacona kwota zostanie zatrzymana także w przypadku chęci skrócenia pobytu na który Administrator nie wyraził zgody.
12. Administrator zatrzymuje pełną kwotę zadatku również w sytuacji niestawienia się Najemcy w ośrodku w dniu rozpoczęcia planowanego pobytu do godziny 24.00 w dniu przyjazdu oraz w sytuacji nieodebrania przez Najemcę domku do tego terminu.
13. Rezygnacja z wynajmu (bez względu na przyczynę) w trakcie wynajmu
tj. po odbiorze domku letniskowego powoduje taki skutek, że umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem od dnia rezygnacji, z tym zastrzeżeniem, że Administrator zatrzyma całą uiszczoną przez Najemcę cenę za wynajem, tj. kwotę zadatku oraz pozostałą należność za pobyt w pełnej kwocie należnej za wszystkie dni pobytu określone w rezerwacji. W sytuacji skrócenia pobytu Najemcy nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty, ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
14. Po dokonaniu wpłaty zadatku nie jest możliwa zmiana terminu czy długości pobytu. Warunkiem przekazania, domku, bez względu na planowaną długość pobytu, jest wpłata pełnej kwoty za pobyt zgodnie z zasadami rezerwacji. W sytuacji skrócenia pobytu Najemcy nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty, ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
15. Administrator może pobrać kaucję w wysokości 500zł (pięćset złotych) od wynajmującego domek. Kaucja ta zostanie zwrócona przy zdaniu domku lub przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat poniesionych na naprawienie szkód wyrządzonych przez klienta.

III. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OŚRODKU

 
1. Najemca jest zobowiązany są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe do Ośrodka – w recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią. Osobom postronnym nie są udzielane żadne informacji
o danych osobowych zameldowanych gości naszego Ośrodka.
2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
3. Doba w domkach rozpoczyna się o godzinie 17:00 dnia pierwszego, a kończy
o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.
4. Domki nie są ogrzewane.
5. W domkach obowiązuje zakaz palenia
6. Na terenie całego ośrodka Skorzęcin obowiązuje zakaz wprowadzania psów.
7. Zabronione jest zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki oraz zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
8. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
9. Administrator może odmówić zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie,
w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
10. W przypadku zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego (np. aktów wandalizmu, zakłócania ciszy nocnej, zakwaterowania osób postronnych) Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i bez zwrotu kosztów. Osoby te będą zobowiązane do bezzwłocznego opuszczenia pokoju/domku i nie będą uprawnione do żądania zwrotu kwoty wynagrodzenia za niewykorzystane świadczenia
11. Utrzymywanie czystości domków i na przyległych tarasach należy do Najemców.
12. Najemca na zakończenie pobytu przekazuje domek do kontroli stanu wyposażenia obsłudze recepcji.
13. Zabrania się używania w wynajmowanych domkach dodatkowych urządzeń elektrycznych, za wyjątkiem zainstalowanych przez właściciela ośrodka. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania urządzeń grzewczych grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących stałego wyposażenia pokoju/domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa
w pokoju/domku będą odesłane na wskazany przez gościa adres oraz na jego koszt.
W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez okres 2 tygodni, następnie przedmioty te mogą zostać zutylizowane.
15. Wjazd na teren ośrodka w Skorzęcinie jest płatny zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo dostępnym na stronie UMIG Witkowo Parking przy domkach Ośrodka jest bezpłatny.

IV. ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI

1. Najemcy odpowiadają za szkody powstałe z ich winy i są zobowiązany pokryć straty powstałe z tego tytułu w miejscu wyrządzenia szkody.
2. Za wszelkie zniszczenia lub braki w wyposażeniu domku Najemca pozostanie obciążony kosztami ich usunięcia lub nabycia.
3. Wszelkie uszkodzenia sprzętów bądź pomieszczeń oddawanych do użytku Gości, przejmujący odpowiedzialność winien zgłosić niezwłocznie po ich zaobserwowaniu.
4. Wykupiony pobyt w domku letniskowym nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.
5. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne należące do Najemcy oraz innych osób mających prawo przebywania w wynajętych domkach.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 i jest dostępny na stronie Skorzecin.org.pl i zlotaplaza.com/novaweb oraz w recepcji Ośrodka -Słoneczny -Brzeg i Złota Plaza.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług należy jak najszybciej zgłaszać je do recepcji oraz na adres – malwa@skorzecin.org.pl.

 

Cały regulamin jest dostępny do pobrania TUTAJ.